Top videos

LokaGaweshaka
1 Views · 2 months ago

#lokagaweshaka #hyperion #hyperiontree #tree #tallesttree
අඩි 379.1 ක් උස, කැලිෆෝනියාවේ වෙරළබඩ රෙඩ්වුඩ් වර්ගයක් වන Hyperion ලොව උසම ගස ලෙස විශ්වාස කෙරේ.

ලෝකගවේෂක Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

DISCLAIMER:
Under Section 107 of the Copyright 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment , news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. " The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

----------------------------------------------------
Contact Us for Copyright Related issues, Credit addition and deletion:
contact - musicab29@gmail.com

We will solve your issue within few hours

LokaGaweshaka
1 Views · 2 months ago

#ලෝකගවේෂක #LokaGaweshaka #bermudatriangle
බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයේ අභිරහස හෙළිවෙයි | Bermuda Triangle Sinhala

ලෝකගවේෂක Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

DISCLAIMER:
Under Section 107 of the Copyright 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment , news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. " The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

----------------------------------------------------
Contact Us for Copyright Related issues, Credit addition and deletion:
contact - musicab29@gmail.com

We will solve your issue within few hours

LokaGaweshaka
1 Views · 2 months ago

#yuanwang5 #china #srilanka #lokagaweshaka
මොකක්ද මේ Yuan wang 5 නෞකාව | අගෝස්තු 11 හම්බන්තොට වරායට

ලෝකගවේෂක Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

DISCLAIMER:
Under Section 107 of the Copyright 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment , news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. " The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

----------------------------------------------------
Contact Us for Copyright Related issues, Credit addition and deletion:
contact - musicab29@gmail.com

We will solve your issue within few hours

LokaGaweshaka
1 Views · 2 months ago

#chinawall #lokagaweshaka #ලෝකගවේෂක #china
ලොව මහා පුදුමයක් වන චීන මහා ප්‍රාකාරය | Great Wall of China

ලෝකගවේෂක Youtube Channel එක සමඟ එකතුවන ඔබට දැනුම, විනෝදය, තාක්ෂණය සහ අධ්‍යාපනය එකම තැනකින් නැරඹීමට හැකියි..තාමත් අප සමඟ එකතු වී නැතිනම් දැන්ම එකතුවන්න.

DISCLAIMER:
Under Section 107 of the Copyright 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment , news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. " The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work.

----------------------------------------------------
Contact Us for Copyright Related issues, Credit addition and deletion:
contact - musicab29@gmail.com

We will solve your issue within few hours

LokaGaweshaka
1 Views · 2 months ago

#shorts #lokagaweshaka
Travel in Sri Lanka | ශ්‍රී ලංකාව

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

"If I was looking at you now, I would see all your bones."

Meet some atomic veterans and find out what it’s like to experience a nuclear bomb explosion up close.

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

fish feeding, fast workers compilation, hidden talents videos, amazing skills compilation videos,

👉 Thanks for watching my friends!!
👉 Please don't forget to like if you enjoyed watching this compilation!

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

With more airstrikes and rockets along with clashes in the streets and the threat of a ground conflict, there are growing concerns of all out war between Israel and the Palestinians
#israelattack #palestineisrael #palestineconflict, #israelirondome, #israelnews, #israelnewslive, #israelnewstoday, #israelwar2021, #israelwartoday, #israelwarpalestine2021, #israelwarcrimespalestine, #gazaisraelconflict, #gazabombblast, #palestinevsisraelwarexplained, #palestineandisrael, #palestineattack, #palestinevsisraellive

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Terrifying!! Brave Boys Catch Big Snake while Spreading Net Trap in the River.
By: Cambodia Daily Life

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

How many of you are ready to eat this..?


Like our page - https://www.facebook.com/viralonlinevideos/

and don't forget to subscribe our youtube channel

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Luang Pho Yai, a Buddhist monk from Thailand who had gained worldwide recognition from videos on the social media platform TikTok showing him with his granddaughter and great granddaughter, passed away on 22 March. His kind demeanor, frail appearance, and age, helped to propel the popularity of the videos.

The video clips also quickly spawned a number of false claims, including that the monk was 163 years old, that he was a 399-year-old woman, and that he was undertaking the Japanese practice of sokushinbutsu, which refers to self-mummification. The rumors became so widespread that fact-checking websites around the world wrote articles debunking the claims.

The TikTok videos, posted by the monk’s granddaughter, Auy Auyaray, charted his time in hospital after Luang Pho Yai broke his hip in January. On TikTok, she gave regular updates on the monk’s health, suggesting that he appeared to be improving through February and early March. The videos have received millions of views. One video of the monk in his hospital bed interacting with his great granddaughter has received 187.8 million views.

After Luang Pho Yai’s death late last month, his granddaughter posted videos showing memorial images and funeral rites. Other videos appear to show his cremation and the collection of his ashes.

“The viral video is of my grandfather. He is 109-year-old. I’m taking care of him and he is in good health,” Auy told one of the few media outlets to interview her. “People took the video from my account without my permission. He is very respected in Thailand.” (Fact Crescendo)

While some comments on social media have been critical of Auy for posting videos of her sick grandfather, countless others have offered kind words of support to her and the elderly monk.

“I post videos of my grandfather on social media and people are so kind,” said Auy “He barely talks and sometimes it can be difficult to communicate with him because he is blind and his hearing is not good. But his consciousness is still sharp like any other person. He will be turning 110 this year on 13 April.” (Fact Crescendo)

Sadly, Luang Pho Yai did not live to see his 110th birthday. Auy has continued to post videos featuring different times in his life to her TikTok account, auyary13.

According to census data, 94.5 per cent of Thais are Buddhists. The country’s second-largest religion is Islam, representing some 4.19 per cent of the country’s population. Christians make up just over 1 per cent. The kingdom has some 40,000 Buddhist temples and almost 300,000 Buddhist monks.

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

This is breath talking to watch. amazing running on Hills

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

This amazing video shows a newborn baby still inside the amniotic sac.
How Beautifully were we created by the Creator. Literally no words to describe the feeling....! . 😮😮😮😍😍😍

#LIKE this page for more awesome videos #SHARE

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Iron Dome is a mobile all weather air defense system, developed by Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries. Latest, we can see Iron Dome in Action is in 2021. Meanwhile the system is designed to intercept and destroy short-range rockets and artillery shells fired from distances of 2.5 miles to 43 miles away, and whose trajectory would take them to an Israeli populated area.

The Iron Dome is designed to counter short-range rockets and 155 mm artillery shells, with a range of up to 43 miles or 70 kilometers. According to its manufacturer, Iron Dome will operate day and night, under adverse weather conditions, and can respond to multiple threats simultaneously.


#irondome #israel #israelwar #palestineandisrael #gazawar #irondomedefense #palestinenews #israelirondomeinaction #israelairdefencesystem #palestineattackisraellive #palestineattacklive #israelattacklive #gazaairstrike #palestineairstrike #israelairstrike #israelnewslive #israelliveshootingvideos #israelblastingvideos #israellivenews #gazalatestnews #gazalatestvideos #israellatestnews #palestinelatestnews #israellatestvideos #palestinelatestvideos #israeltechnology #israelattacklive

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Rare Green dragontail butterfly (Lamproptera meges) - Footage is by Kazuo Unno

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

TRY NOT TO LAUGH 😆 Best Funny Videos Compilation 2022 - 2023

Like and subscribe if you enjoyed :)

⚠️If there is any issue with copyright or you are in the video and you want me to remove it sent me an email at" techchristy01@gmail.com" and we will sort it out.

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Probably The Biggest and longest #Snake in the World found in the forest while working- #Anaconda
#snakes #snake #phython #anaconda

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

Working out in the early morning is always fun. Health freaks

sashaholmes
0 Views · 13 days ago

The Conway Transportation Department is working to clear brush and remove beaver dams from a drainage ditch near Bob Courtway Middle School and Nicole Place subdivision.


Beaver Dam Removal with Excavators | Breaking a Beaver Dams
This channel shows all Machinery Works:
- The Heavy Equipment Operator Excavator in Deep Mud, Heavy Recovery , Accident and Fails
- Climbing High The Top Down Cutting Down Giant Trees
- Agriculture Equipment and Machines
- Cutting Down Trees with Long Chainsaw, Sawmill
- Excavators, Bulldozers, Backhoe Loaders, Skid-Steer Loaders, Motor Graders, Crawler Loaders, Trenchers, Scrapers, Common Dump

Any copyright questions and concerns contact us via email: techchristy01@gmail.com
We'll resolve the issue as soon as possible.
Showing 1 out of 8